Diretoria da Associaçao Okinawa do Brasil - Santo Andre

DIRETORIA 2008 - Assoc. Okinawa de Santo André / Uruma

Rua Bacuriti, 75

Presidente : Noriyasu Miyazato
1º Vice : Jorge Kina
2º Vice : Chosyun Wauke
Secretários : Eurico Jahana e Akira Miyagi
Tesoureiro : Seisyo Nakasone
2º Tesoureiro : Tsutomu Arashiro.

Seisonenkai

Presidente : Jorge Kina
Vice : Renato Arashiro
2º Vice : Tomio Gushigen
Secretárias :
Carolina Goya e Michiko Kunyoshi
Tesoureiro : Shinobu Ota
2º Tesoureiro : Luiz Kunyoshi.
Diretores de Esporte:
Eurico Jahana, Jorge Oyakawa e Jorge Ota
Diretores Gerais:
Yasukazu Nakazone e Aurora Takoshi

Comments